Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước tháng 10

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 16:39 | 09/10/2019 Lượt xem: 323

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 04/10/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH TÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                     Số: 39 /TB-UBND

                          Bình Tú, ngày 07  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 04/10/2019


Chiều ngày 04/10/2019, Đ/c Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp khối Nhà nước thường kỳ hằng tháng. Tham dự cuộc họp có  lãnh đạo UBND xã, tất cả cán bộ, công chức khối nhà nước.

Sau khi đánh giá một số tình hình thực hiện công tác tháng 9 năm 2019, nêu những tồn tại, vướng mắc, qua ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí chủ tịch UBND xã đã có nội dung kết luận như sau:

I/ Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 9.

Trong tháng 9 đã tập trung tổ chức thực hiện  nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt kết quả tốt.

Trên lĩnh vực kinh tế đã tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu, quản lý điều hành máy gặt đảm bảo. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tập trung tổng hợp hồ sơ để đề nghị huyện hỗ trợ cho nhân dân. Tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng kiểm tra NTM sau 5 năm. Đôn đốc làm mặt bằng mở rộng GTNT.

Trên lĩnh vực VHXH; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trang trí trực quang.  Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội.

Công tác Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tổ chức tuần tra mai phục ban đêm trên địa bàn. Tiến hành xét thực lực ở thôn đảm bảo thời gian.

 Phối hợp giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt dược vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

Việc hoàn chỉnh hồ sơ dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp chứng từ thu-chi trong công tác chống dịch còn quá chậm.

Các hạng mục xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa đảm bảo;  chưa triển khai thực hiện ở thôn Tú Ngọc B.  .

Chưa xử lý các hộ xây dựng mái che lần chiếm tại chợ Ngọc Phô.

Hệ thống loa truyền thanh còn một số cụm vẫn chưa được sửa chữa.

Chưa thực hiện việc lập hồ sơ dự toán sơn sửa nhà văn hoá thôn.

Tình hình khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn; công tác tuần tra xử lý các điểm cờ bạc, ma tuý trên địa bàn chưa triệt để.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019:

1. Ban nông nghiệp:

Chỉ đạo sản xuất và chăm bón các loại rau màu.

Tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020.

Về chăn nuôi: theo dõi tình hình dịch bệnh. Tập trung sớm hoàn thành hồ sơ tiêu hủy lợn bị DTLCP của các hộ dân để sớm đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí. Tổng hợp chi phí tiêu huỷ lợn, phân tích từng mục chi cụ thể và báo cáo gấp cho Chủ tịch UBND. 

Lập hồ sơ rút tiền hỗ trợ heo tiêu huỷ đợt 1 và tiền hỗ trợ thiệt hại lũ lụt đợt 2/2018 để chi trả hỗ trợ cho nhân dân .

Xây dựng cơ bản: Xây dựng kế hoạch kiểm tra các thôn đã làm xong mặt bằng các tuyến GTNT mở rộng để tổng hợp trình huyện kiểm tra nghiệm thu và tiến hành lập dự toán thiết kế để trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thi công. Triển khai thi công tuyến kênh Gò Gai tổ 11 thôn Tú Ngọc B.

Nghiệm thu đập cây cam và các tuyến GTNT làm mới và mở rộng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

 2. Địa chính môi trường:

Rà soát lập bộ quỹ đất 5% công ích trên toàn xã theo cơ sở dữ liệu.Tiến hành công tác tổng kiểm kê đất đai xã Bình Tú.

Tổ chức cấp phát giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Phối hợp giải quyết dứt điểm các hộ lấn chiếm hành lang chợ Ngọc Phô, buộc các họ tháo gỡ.

Bố trị địa điểm, tham mưu giải pháp vận chuyển  thu gom xử lý rát thải tại địa phương.

Phối hợp giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân kịp thời.

3. Bộ phận tài chính-kế toán

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giải ngân các nguồn vốn cấp trên phân bổ. Thanh toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã hoàn thành quyết toán.

Tập trung thanh toán chứng từ chi khác để quyết toán với kho bạc và tạm ứng chi các hoạt động tiếp theo.

4. Văn hoá xã hội:

Giao cho Đ/c Dũng Phó Chủ tịch UBND tham mưu dự toán sơn, sửa cổng, nhà văn hóa 8 thôn trước ngày 10/10/2019.

Kiểm tra, giám sát việc thu chi của ban đại diện hội cha mẹ học sinh các trường năm học 2019-2020 đảm bảo đúng quy định của cấp trên.

Tham mưu chi trả tiển hồ sơ hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Rà soát tổng hợp kết quả điều tra rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2019.

5. Quốc phòng -An ninh:

Tập trung rà soát lực lượng chuẩn bị cho công tác khám tuyển NVQS năm 2020 và thông báo trên đài để gia đình và thanh niên nắm để thực hiện.

Ngành công an và Quân sự xã phối hợp nắm tình hình về ANQG, tuần tra, kiểm tra địa bàn và xử lý các trường hợp vị phạm..

Ngành Công an phối hợp tăng cường tuần tra xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, các tụ điểm cờ bạc.

6. Tư pháp – Hộ tịch:

Cần tập trung trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đúng thời gian quy định. Cần xác minh cụ thể đúng nội dung. Giải quyết phải đảm bảo thời gian, trình tự. Sau khi giải quyết xong cần kiểm tra theo dõi kết quả chấp hành thực hiện của tổ chức cá nhân.

7. Về Xây dựng NTM:

Hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí để kiểm tra lại sau 5 năm và tổ chức họp kiểm tra nội bộ vào cuối tháng 10/2019.

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa.

Tổ chức họp nhân dân Tú Nghĩa để thực hiện các hạng mục xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ( di dời chuồng trại). Mời lãnh đạo UBND, Đảng uỷ viên đứng điểm cùng dự họp.

Tổ chức họp dân chính và nhân dân thôn Tú Ngọc B để triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu .

Giao đ/c Nguyễn Văn Tỉnh PCT và Nguyễn Thị Mộng Linh tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cùa sau 5 năm để lấy ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể chính trị của xã.

8. Các nội dung khác:

Thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 1042/UBND-NV ngày 01/10/2019 của UBND huyện Thăng Bình về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tiến hành bàn giao Trưởng thôn ở 4 thôn: Trường An, Phước Cẩm, Tú Ngọc A và Tú Phương.

Tổ chức trực cơ quan theo Công văn chỉ đạo của huyện và Kế hoạch phân công của UBND xã.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019. Yêu cầu các ban ngành căn cứ nội dung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      

- TVĐU, TTHĐND;

- Lãnh đạo UBND;                

- TT UBMTTQVN xã;                       

- Các ngành, hội;

- Lưu: VT.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

K.T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                             

    

                                 (đã ký)

               

Nguyễn Văn Tĩnh

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào