Định hướng phát triển KT-XH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ BÌNH TÚ

Nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương xã Bình Tú giai đoạn 2021-2026 cụ thể như sau:

 I. Một số chỉ tiêu cụ thể.

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 13%.

- Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm: Nông, Lâm, Thủy sản 4-5%; Công ngiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng 18-20%; Thương mại, dịch vụ 15-17%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 30%, Công nghiệp xây dựng 40%, Thương mại dịch vụ 30%

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/người/năm vào năm 2020.

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 11.200-11.500 tấn/năm.

- Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 ha canh tác bình quân: đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm.

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn.

- 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 70% người dân sử dụng nước sạch.

- Trên 95% chất thải rắn, bảo vệ thực vật và y tế được thu gom chuyển đi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

2. Lĩnh vực Văn hóa xã hội:

- Phấn đấu hằng năm có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình Văn hóa. Có 80% thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa, có 100% cơ quan có đời sống văn hóa tốt, có 100% tộc xây dựng tộc văn hóa đạt danh hiệu Tộc văn hóa. Mỗi năm xây dựng mới 1 tộc văn hóa.

- Xây dựng trường Tiểu học Lê Độ đạt chuẩn quốc gia trong năm 2017; xây dựng Trường Mẫu giáo, trường THCS Lý Thường Kiệt, trường Tiểu học Phù Đổng đạt chuẩn mức 2.

Duy trì thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,  phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 1 và phổ cập THCS đạt mức độ 3.

Giảm tỷ lệ sinh 3 hằng năm từ 1% trở lên, đến năm 2021 còn dưới 16%.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 0,54%

Giảm tỷ suất sinh thô bình quân hằng năm 0,4%0

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng trẻ em dưới 05 tuổi còn dưới 10%.

Giữ vững trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 đến 1%. Phấn đấu đến năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 2%  và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4% (theo chuẩn mới).

Đảm bảo hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đảm bảo người nghèo, người cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

100% người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.

Tỷ lệ lao động được đào tạo Giai đoạn 2016 – 2020: Đào tạo qua 3 cấp trình độ cho khoảng 1.500 lao động. Bình quân đào tạo khoản 300 lao động/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề đạt 90% trở lên.

3. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh:

- Tỷ lệ  giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

- Tham gia huấn luyện đạt 100% số lượng và đảm bảo chất lượng.

- Phấn đấu có từ 85 đến 100% thôn và 100% trường, trạm, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

- Phấn đấu xã vững mạnh về QPAN.

II. Giải pháp thực hiện:

1. Kinh tế:

Tiếp tục giữ vững ổn định và đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng cao và vững chắc theo cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

 Hằng năm quy hoạch mỗi thôn một vùng từ 3-5 ha để sản xuất giống xác nhận nhằm phục vụ nhu cầu giống tại chỗ hoặc bán ra trên địa bàn xã, nhằm đảm nguồn giống tốt, giá cả thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề dịch vụ, gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Bình quân giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt  trên 70.000.000 triệu đồng/năm; trong đó có 150-200 ha đạt 90 triệu đồng trở lên. Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh giống tại các cánh đồng mẫu, cánh đồng tập trung phù hợp với tiềm năng và lợi thế đất đai. Chú trọng những giải pháp tiến bộ khoa học công nghệ về giống, về kỹ thuật thâm canh và thị trường hàng hóa nông sản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi. Tập trung xây dựng hoàn thiện 03 cánh đồng mẫu và các cánh đồng sản xuất tập trung. Đưa cơ giới vào sản xuất đảm bảo trên 95% diện tích đất sản xuất cây lúa; áp dụng rộng rãi công cụ sạ hàng đồng thời thực hiện sản xuất theo chương trình ICM . Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng thâm canh, tăng năng suất và tăng lúa chất lượng cao.  

Có kế hoạch liên kết đào tạo nghề cho lao động, tập huấn, chuyển giao công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng lao động nông nghiệp. Đồng thời chuyển dịch lao động ở nông thôn (đã được đào tạo, có tay nghề) sang các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ sử dụng nhiều lao động tại chỗ ở nông thôn.

Tập trung phát triển chăn nuôi. Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia trại và trang trại quy mô lớn. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 40 % đàn bò được Laisind hóa, 70%